image

OTURMA İZNİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Oturma izni çeşitleri nelerdir? 

Türkiye’de oturma izni ile ilgili tüm sorularınız için İstanbul Danışmanlıık Hizmetlerine 0553 879 98 53 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Yabancı uyruklular için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28inci ve 29uncu maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

Oturma İzni Çeşitleri:

1 -Kısa Dönem İkamet İzni:

Kısa Dönem İkamet izni; Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar hariç diğerleri için her defasında sadece ikişer yıllık süreyle düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek kişiler kimlerdir

  • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar,
  • Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar,
  • Ticari bağlantı ve/veya iş kuracak yabancılar,
  • Hizmet içi eğitim programına katılacak yabancılar,
  • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar,
  • Turizm amaçlı kalacak olan yabancılar,
  • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar,
  • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar,
  • Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar,
  • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar,
  • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar,
  • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar,
  • Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu,
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

2 –Aile İkamet İzni:

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek kişiler kimlerdir?

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

  • Yabancı Eşine,
  • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
  • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna

Aile ikamet izni düzenlenebilir. Aile ikamet izni her defasında 3 yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.

3 –Öğrenci İkamet İzni:

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.

Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek kişiler kimlerdir?

  • Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara,
  • Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara

Öğrenci ikamet izni düzenlenebilir. Yabancı öğrencinin öğrenim izni 1 yıldan kısa ise öğrenci öğrenim süresini aşamaz.

Türkiye’ye Kamu Kurum ve Kuruluşları aracılığıyla gelen öğrencilere, öğrenim süresi boyunca ikamet izni verilir.

Masrafları ve bakımı gerçek veya tüzel kişilerce üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvaffakiyetiyle öğrenimleri süresince birer yıllık süreyle öğrenci ikamet izni verilebilir ve süre uzatılabilir.

4 –Uzun Dönem İkamet İzni:

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43 üncü maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek kişiler kimlerdir?

  • Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni düzenlenebilir.
  • Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

Uzun dönem ikamet izni süresiz düzenlenebilmektedir.

5 –İnsani İkamet İzni:

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.

İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek kişiler kimlerdir?

  • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
  • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
  • Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
  • Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,
  • Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,
  • Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,
  • Olağanüstü durumlarda

İnsani ikamet izni düzenlenebilir. İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak suretiyle ve en fazla birer yıllık süreyle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilebilir ve uzatılabilir.

6 –İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni:

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 inci ve 46ncı maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Düzenlenebilecek kişiler kimlerdir?

  • İnsan ticareti mağduru olan veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara İnsan Ticareti Mağduru ikamet izni düzenlenmektedir.

İnsan ticareti mağduru ikamet izni valilikler tarafından 30 gün süreli olarak düzenlenmektedir.  Düzenlenen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla 6 şar aylık sürelerle uzatılabilir. Sürelerin tamamı 3 yılı geçemez.

İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

 

ikamet izni başvurularında, İstanbul Göç İdaresi tarafından istenen belgeler aşağıda listelenmiştir. Belgelerde eksiklik olması durumunda 30 günlük ek süre tanınır.

Aşağıda göreceğiniz belgeleri eksiksiz olarak teslim edebilecek yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni  başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

  • Pasaport aslı ve fotokopisi,
  • 4 adet biyometrik resim,
  • Başvuru formu,
  • Özel sağlık sigortası poliçesi,
  • Ülkesinden getirmesi gereken apostilli sabıka kaydı,
  • Ülkesinden getirmesi gereken apostilli doğum belgesi,(zorunlu değil)
  • Türkiye’den alacağı sabıka kaydı,
  • Devlet hastanesinden alacağı sağlık raporu,
  • Ülkesinden getirmesi gereken son altı aya ait banka hesap ekstresi (apostilli olacak)
  • Kira kontratı (Noterden Tasdikli)
  • Tapu fotokopisi,
  • Belediyeden alınacak numarataj yazısı,
  • Tapu dairesinden alınacak tapu güncel yazısı,
  • Seyahat planı,
  • Harçların ödendiğine dair dekont istenmektedir.

Belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması önemlidir. Değerlendirilmeye alınan ikamet izni başvurusunun olumsuz sonuçlanabilmesi ve yatırılan harcın yanması gibi olumsuz durumların yaşanmaması için İstanbul Danışmanlıık Hizmetlerine 0553 879 98 53  müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.